تشکیل جلسه شورای علمی مرکز مورخ 95/8/23

جلسه شورای علمی مرکز در تاریخ 23 آبان 95 تشکیل شد. مهمترین نکات مطرح شده در جلسه عبارت بودند از: اهتمام به تقویت خطوط پژوهشی اعضا در تشکیل گروههای تخصصی و تشکیل تیم های همکاری وانجام پژوهش های بنیادی و کاربردی مطابق با نیازهای جامعه و همچنین رعایت اخلاق در انجام تحقیقات از مهمترین مباحث شورا بود.