جلسه کمیته اخلاق مرکز تحقیقات علوم دارویی- مهر 1395

جلسه کمیته اخلاق مرکز  تحقیقات علوم دارویی با حضور اعضای کمیته روز شنبه مورخ  1395/07/24 در محل کلاس تخصصی شماره 3 دانشکده داروسازی برگزار شد. در این جلسه تعداد 17 فقره طرح پژوهشی و 14 فقره پایان نامه که قبلا از طریق سیستم پژوهشیار مورد داوری اعضا قرار گرفته بود،  بررسی و تصمیم گیری شدند. همچنین موضوعات دیگر اخلاقی نیز مورد بررسی اعضا قرار گرفت.