خانم سیده فرناز قاسمی نیری دانشجوی دوره دکترای تخصصی پژوهشی مرکز با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سیده فرناز قاسمی نیری دانشجوی دوره دکترای تخصصی پژوهشی مرکز با عنوان "بررسی عملکرد پروتئین های MAPK در تماس با سم اورگانوفسفره در سلولهای کولون در شرایط ex vivo " به راهنمایی آقای دکتر محمد عبداللهی راس ساعت 12:30 روز چهارشنبه 14/7/95 درمحل کلاس تخصصی شماره یک دانشکده داروسازی برگزار شد. در این جلسه ابتدا خانم قاسمی به ارائه پایان نامه خود پرداخت و پس از پاسخگویی به سوالات داوران خارجی و داخلی، مقرر شد اصلاحات عنوان شده در پایان نامه تحت نظر دکتر محمد عبدالهی اعمال شود.