تشکیل جلسه شورای علمی مرکز مورخ 95/07/14

جلسه شورای علمی مرکز امروز با حضور رئیس، معاون علمی، و اعضای شورا تشکیل شد. در این جلسه وظایف گروههای تخصصی مورد بحث قرار گرفت و سایر موضوعات از جمله نحوه حمایت از طرحهای پژوهشی با تنوع رشته ای و البته اولویت حمایت از دانشجویان تخصصی و پسادکترای مرکز و همچنین افزایش ارتباط با صنعت و جذب بودجه های پژوهشی خارج از دانشگاه مورد تاکید قرار گرفت.