فراخوان پذیرش طرح تحقیقاتی کاربردی در موضوعات اعلام شده توسط مرکز تحقیقات علوم دارویی

مرکز تحقیقات علوم دارویی در زمینه های تخصصی زیر تعدادی طرح تحقیقاتی کاربردی می پذیرد:

- Sepsis

- Computational chemistry

- Cancer therapy

- Natural products

- Scientometrics

- Nanobiomaterials

- Mechanistic ToxicoPharmacology

- Meta analysis and Systematic Review

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور پژوهشی مرکز مراجعه فرمایید.