برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی- تیر ماه95

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی در تاریخ 95/04/28 با حضور اعضای شورا تشکیل شده و موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1-به مسائل مرتبط با مرکز پرداخته شد.

2-تقویت ارتباط با صنعت مجددا مورد تاکید شورا قرار گرفت.

همچنین در این جلسه آقای دکتر محمد عبداللهی به آخرین تحولات مرتبط به مرکز پرداخت و توضیحات لازم را در اختیار اعضای شورا قرار داد.