دومین همایش ملی سنجش و ارزشیابی علم-ارزشیابی کیفیت نظام های سنجش علم،فناوری و صنعت

 

دوّمین همایش ملّی سنجش و ارزشیابی علم با عنوان: «ارزشیابی کیفیت نظام ­های سنجش علم، فناوری، و صنعت»

زمان: سوم و چهارم آذرماه 1395

مکان: دانشگاه اصفهان- ساختمان کتابخانه مرکزی- طبقه اول

اهداف همایش:

 -     بازاندیشی مبانی معرفت­ شناختی علم و بنیاد­های آن؛

 -      تجزیه و تحلیل مفاهیم بنیادی و فلسفی سنجش و ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت؛

-      واکاوی و تحلیل نظام ­های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت کشور؛

 -      ارزشیابی کیفیت در نظام­ های سنجش علم، فناوری، و صنعت کشور؛

 -      مطالعه تطبیقی رویکردها، روش ­ها، شاخص­ ها، و نظام ­های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت

       ایران با سایر کشورها؛

 -      واکاویی نقش نظام­ های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت در رفتار جامعه علمی؛

-      آسیب­ شناسی نظام­ های ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت ایران؛

 -      بازنگری و ارائه الگوهای ارزشیابی علم، فناوری، و صنعت.


مشاهده اطلاعات بیشتر....