فراخوان جذب اعضای هیات علمی پیمانی

 «سیزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی پیمانی اسفند ماه سال 1394»

ثبت نام اینترنتی از تاریخ 1394/12/1 از طریق سایت مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به آدرس http://jazb.acc.behdasht.gov.ir  انجام خواهد شد.

مشاهده اطلاعات بیشتر.......