دومین کنگره بین المللی تغذیه و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران

دومین کنگره بین المللی تغذیه و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران

زمان: 14 تا 17 شهریورماه  1395 

مکان: پژوهشگاه صنعت نفت

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر....