موفقیت همکاران آقایان دکتر حسین خلیلی و مرتضی محمودی در کسب رتبه های برتر پژوهشی جشنواره علوم پزشکی رازی

 

مرکز تحقیقات علوم دارویی موفقیت همکاران آقایان دکتر حسین خلیلی و مرتضی محمودی در کسب رتبه های برتر پژوهشی جشنواره علوم پزشکی رازی را به ایشان و سایر همکاران دانشکده داروسازی تبریک می گوید.