انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین مرکز تحقیقات علوم داروئی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین مرکز تحقیقات علوم داروئی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

ایجاد و توسعه همکاری های علمی- پژوهشی

استفاده از برخی از منابع طرفین و.......