"دوازدهمین دوره آموزشی RCT-GCP"

دوازدهمین دوره آموزشی RCT-GCP

تاریخ 15 لغایت 17 دی ماه سال 1394 مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مشاهده اطلاعات بیشتر.....