دستورالعمل نگارش پايان نامه مقاطع تحصيلات تكميلي

 

 

 دستورالعمل نگارش پايان نامه مقاطع تحصيلات تكميلي

الگوي صفحه بسم الله

الگوي متن روي جلد پايان نامه

الگوي صفحه عنوان داخل پايان نامه

الگوي صفحه اظهار نامه دانشجو

الگوي صورت جلسه دفاع از پايان نامه

الگوي صفحه عنوان انگليسي

الگوي صفحه پشت جلد به زبان انگليسي

الگوي چك ليست

مشاهده اطلاعات بیشتر .......