برگزاری جلسه شورای پژوهشی، جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجوی بین المللی دکتری تخصصی و جلسه مصاحبه دانشجویان دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم داروئی

جلسه شورای پژوهشی مرکز در آبان ماه سال جاری با حضور رییس، معاون پژوهشی، و سایر اعضای پژوهشی برگزار شد. در این جلسه سه طرح پژوهشی و یک پروپوزال دانشجوی تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  

و در جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه، آقای کمال نیاز دانشجوی دکتری تخصصی بین المللی مرکز از پروپوزال پایان نامه خود دفاع کرد.

همچنین در جلسه مصاحبه دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی، از میان شرکت کنندگان، 2 نفر برگزیده شدند.