مرکز تحقیقات علوم داروئی برگزار میکند: کارگاه فیتوکمیکال (2)

کارگاه فیتوکمیکال (2)

شامل روشهای جداسازی و شناسایی اولیه ترکیبات گیاهی.

مشاهده اطلاعات بیشتر...