بازدید نماینده دانشگاه مدیترانه شرقی از دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی

متعاقب تفاهم نامه همکاری جامع میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه مدیترانه شرقی، صبح امروز 94/08/12 آقای دکتر چاهین رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه مزبور از دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی تهران بازدید فرمودند و با ظرفیت های علمی این دانشگاه آشنا شدند.

بر اساس این تفاهم نامه که میان دو دانشگاه امضا شد آقای دکتر عبداللهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و آقای دکتر چاهین از دانشگاه مدیترانه شرقی مسئول اجرای تفاهم نامه و فراهم نمودن همکاری های جدی میان دو دانشگاه انتخاب شدند.