چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

دارای حداکثر امتیاز بازآموزی برای گروه های پزشکی

زمان برگزاری: 6 تا 9 بهمن ماه  1394- تهران

 

مشاهد اطلاعات بیشتر