کارگاه های آموزشی آبان ماه انتشارات کوثر

هلند KOWSAR MEDICAL با ارائه مدرک بین المللی از موسسه پزشکی

زمان برگزاری : پنجشنبه  14- 21 و 28  آبان ماه ساعت 9 الی 15

اطلاعات بیشتر