جلسه کمیته اخلاق مرکز تحقیقات علوم دارویی- شهریور 94

جلسه کمیته اخلاق مرکز تحقیقات علوم دارویی با حضور اعضای جديد کمیته در تاریخ 94/06/07 تشکیل شد و ضمن ابلاغ احکام اعضای کمیته،  موضوعاتی از قبیل نحوه بررسی پایان نامه ها و طرح ها مورد بررسی قرار گرفت و تاكيد شد كه طبق روش كار فقط موارد ثبت شده در پژوهشيار قابل بررسي و داوري و اعلام نظر است.