روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروسازی بر تمامی داروسازان عزیز کشور مبارک باد