جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی- مرداد 94

شوررای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی در تاریخ 94/05/10 با حضور اعضای شورا تشکیل شده و موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1. یک طرح پژوهشی و یک پروپوزال دانشجوی تخصصی

2. ارتقای سیستم پژوهشیار

3. نامه های وارده

4. تاکید بر همکاریهای بیشتر در بخش ارتباط با صنعت با مد نظر قرار دادن نامه ریاست محترم دانشگاه مبنی بر تقویت ارتباط با صنعت، و انجام پروژه های مرتبط، مشاوره های علمی، و درآمدسازی برای مرکز و دانشگاه

5. شروع به کار مجدد کمیته اخلاق مرکز با مصوبه جدید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت و ارتقای آیین نامه و اعضا