آیا نمایش تولید علم در ایران به درستی انجام می شود؟