کارگاههای مرکز تحقیقات نوروبیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه آموزش مبانی تئوری و عملی تکنیک Real Time PCR

کارگاه آموزش مبانی تئوری و عملی تکنیک ایمونوهیستوشیمی

کارگاه آموزش مبانی تءوری و عملی تکنیک کشت سلول

 

اطلاعات بیشتر