مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)

هدف از تاسیس این مؤسسه ایجاد یک نهاد عالی رتبه علمی جهت رهبري، مديريت، حمایت و توسعه تحقيقات علوم پزشكي در کشور شامل آموزش، توسعه، نوآوری، و فنآوری در علوم پزشکی می باشد. در این راستا پیشرفت کمی و کیفی تحقیقات و آموزش نیروی انسانی محقق جهت حل مشكلات اساسي بخش سلامت، و اشاعه فرهنگ تحقیق و در نتیجه توسعه پايدار علمی و اقتصادی كشور از اهداف اصلی است.

این موسسه در 7 کمیته مختلف که هر کدام به طور مستقل دارای رییس و دبیر کمیته است در مجموع به ریاست دکتر رضا ملک زاده اداره می شود.

مشاهده وبسایت و دریافت بیشتر اطلاعات