اولین جلسه کمیته بین الملل دانشکده داروسازی با معاونت جدید برگزار شد

اولین جلسه کمیته بین الملل دانشکده داروسازی با معاونت جدید در تاریخ 1 تیرماه 1394 برگزار شد. در اين جلسه به نكات لازم جهت ارتقاي فعاليت هاي معاونت بين الملل در ارتباطات بين المللي و جذب دانشجويان خارجي و به روز و منظم نمودن فعاليت هاي كاري و همچنين لزوم تشكيل شوراي بورس دانشكده براي رسيدگي به وضعيت فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي پرداخته شد.

مطالعه بیشتر