ایجاد تسهیلات معاونت بین الملل دانشگاه در خصوص همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی