گزارش پایگاه QS Top Universities از وضعیت رشته داروسازی داروشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

این پایگاه، دانشگاههای جهان را بر اساس موضوعات مختلف علمی (36 رشته موضوعی) بررسی و رتبه بندی می کند. این بررسی و رتبه بندی بر اساس اعتبار دانشگاهها (از سال 2004)، اعتبار اعضاء، و استنادات صورت می گیرد. لازم به ذکر است استنادات از پایگاه Scopus استخراج می شود.

بر اساس رتبه بندی پایگاه QS در سال 2015، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته داروسازی داروشناسی دارای رتبه 101-150 است.. و می توان نتایج رتبه بندی را بر اساس نمره کلی، اعتبار دانشگاهی، اعتبار اعضاء، استناد بر اساس مقاله، و H-index استنادات مشاهده کرد.

اطلاعات بیشتر