تفاهم نامه همکاری های علمی- پژوهشی بین مرکز تحقیقات علوم دارویی و پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به امضاء رسید

این تفاهم نامه شامل محورهای متعدد از جمله همکاریهای پژوهشی، اجرای طرح های فناورانه و سایر موارد است.