مرکز تحقیقات علوم دارویی تعداد محدودی طرح تحقیقاتی می پذیرد

مرکز تحقیقات علوم دارویی در راستای اولویت پژوهشی خود تعداد محدودی طرح تحقیقاتی می پذیرد.

خط پژوهشی مرکز عبارت است از:  اهتمام به انجام تحقیقات کاربردی و نوآورانه در رابطه با کشف و ارزیابی داروهای جدید شامل تحقیقات پایه و بالینی و دانش بنیان

اطلاعات بیشتر