رتبه های جهانی دانشگاههای کشور بر اساس آخرین گزارش سایمگو در سال 2015

دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 306 جهانی در مقام دومین دانشگاه های برتر کشور و دانشگاه تهران با رتبه جهانی 208 در رتبه اول کشور قرار گرفت. جالب است که در صورت یکسان بودن ادرس دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، این دانشگاه در صدر دانشگاههای جهان و در میان 20 دانشگاه برتر جهان قرار می داشت.

اطلاعات بیشتر