سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت با همکاری مرکز تحقیقات علوم دارویی تدوین شد

سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت با همکاری مرکز تحقیقات علوم دارویی ، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده و پس از ارزیابی ها و کارشناسی های متعدد، در شورایعالی اخلاق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسید.

مشاهده سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور