گزارش علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی تا پایان سال 1393

H-index: 46

تعداد مقالات (2003-2014): 1073
تعداد استنادات: 11588