نتیجه ارزشیابی مرکز تحقیقات علوم دارویی در سال 1393

بر اساس نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که هرساله توسط معاونت تحقیقات و فناوری این وزارتخانه انجام می شود، امتیازات مرکز تحقیقات علوم دارویی بدین شرح گزارش شده است:

مطالعه نتایج ارزشیابی مراکز وزارت بهداشت