آخرین شورای پژوهشی مرکز در سال 93

آخرین جلسه شورای پژوهشی مرکز در سال 1393 در تاریخ سوم اسفند ماه و با حضور اعضای شورا و همچنین دو تن از مسئولین معاونت بین الملل دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه در مورد وضعیت یکی از دانشجویان تخصصی خارجی مرکز تصمیم گیری به عمل آمد. تعدادی از طرح های تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی از نامه های وارده مطرح شد. همچنین خط تحقیقاتی مرکز برای سال آینده مورد تجدید نظر قرار گرفت.