ژورنال کلاب این هفته: آشنایی با روشهای بلاتینگ

در جلسه ژورنال کلاب درسی این هفته که در تاریخ 93/11/20 برگزار شد، آقای نیما سندگل دانشجوی تخصصی مرکز به ارائه سمینار با موضوع روشهای بلاتینگ در علوم دارویی پرداخت. در این جلسه علاوه بر آشنایی با انواع روشهای بلاتینگ و تفاوتهای آن، اصول اولیه تشخیص DNA، RNA، و پروتئین بر اساس روش بلات توضیح داده شد. همچنین تازه های بلاتینگ مولوکهای حیاتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.