ژورنال کلاب این هفته: تکنیک فلوسایتومتری و کاربردهای آن

در جلسه ژورنال کلاب این هفته که در تاریخ 93/11/13 برگزار شد ، موضوع فلوسایتومتری و کاربردهای آن توسط خانم بعیری، دانشجوی دکترای تخصصی، به حاضرین جلسه، ارائه شد. دستگاه فلوسایتومتری اجزاء متعدد سلولی را تعیین کرده و همزمان مورد شمارش قرار می دهد در واقع فلوسیتومتری تکنیکی برای شمارش و بررسی ذرات میکروسوپی مانند کروموزم ها و سلول ها هست که ذرات مورد آزمایش به صورت معلق در مایع با سرعتی حدود ۵ تا ۵۰ متر در ثانیه از میان منفذی باریک و از مقابل پرتوی باریک از نور لیزر عبور می‌کنند بدین ترتیب امکان جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ سلول در هر ثانیه فراهم می‌شود.

کاراکترهایی که توسط فلوسایتومتری قابل انداره گیری هستند شامل اندازه سلول،پیچیدگی سیتوپلاسمی،محتوی DNA  یا RNA سلول و طیف گسترده ای از پروتین های داخل سولی و متصل به غشا است. این روش بر خصوصیات پراکنده سازی نور توسط سلول‌ها  و نیز بر نشر فلورسانس از آنها استوار است.