ایران دارای رتبه ششم جهان در رشته داروشناسی- سم شناسی در سال 2013

بر اساس نتایج گزارش پایگاه SCImago Journal & Country Rank، ایران دارای رتبه ششم جهان در رشته دارو شناسی- سم شناسی، در سال 2013 است.

اطلاعات بیشتر