برگزاری جلسه شورای پژوهشی در دی ماه 1393

جلسه شورای پژوهشی مرکز با حضور رییس، معاون، و اعضای شورای پژوهشی، روز یکشنبه تاریخ 93/10/28 برگزار شد. در این جلسه پس از بحث و بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم توسط حاضرین، تعدادی طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خانم عدیله آیتی، دانشجوی دکترای تخصصی، و خانم سمیم بلقیس، دانشجوی دکترای تخصصی بین الملل، از پروپوزال خود دفاع کردند.