سومین همایش بین المللی مدیریت عالی راهبردی کسب و کار