جلسه ژورنال کلاب این هفته: ارزیابی سمیت نانو

در جلسه ژورنال کلاب این هفته در تاریخ 22/10/93، آقای مهدی مقربی دانشجوی دکترای تخصصی مرکز، به ارائه سمینار در موضوع سمیت ذرات نانو و اندازه گیری دقیق آنها پرداخت. با توجه به گسترش روزافزون تحقیقات کاربردی در زمینه نانوفناوری، همچنین قرار گرفتن محققان در معرض این نانوذرات، توجه به مقوله سمیت نانوذرات به ویژه بحث ایمنی نانو در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی بسیار ضروری به نظر می رسد. در این جلسه پیشنهاد ایجاد کمپین ایمنی نانو به منظور آگاه سازی پژوهشگران از خطرات احتمالی کار با نانوذرات، مورد بررسی قرار گرفت.