برگزاری کارگاه مقاله نویسی در دانشکده پزشکی پردیس بین الملل دانشگاه

در این کارگاه که با همکاری مرکز تحقیقات علوم دارویی و معاونت پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه برگزار شد، دکتر محمد عبداللهی به عنوان مدرس، و 15 نفر از دانشجویان بین الملل دانشگاه به همراه 5 نفر از دانشجویان مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان (طرح PRE) حضور داشتند.

محورهای مورد بحث در کارگاه، به همراه عکسهای بیشتر را در می توانید در سایت معاونت پژوهشی بین الملل، و از اینجا مشاهده کنید.