جلسه ژورنال کلاب این هفته: مکانیسم تداخل داروها

جلسه ژورنال کلاب این هفته، روز دوشنبه در تاریخ 93/10/08 با موضوع مکانیسم تداخل داروها برگزار شد. آقای حاجی بهادار، دانشجوی بین الملل دکترای تخصصی مرکز به توضیح مکانیسم تداخل داروها در موارد Synergism, Addiction, Antagonism, Potentiation پرداخت.