جذب دستیاران پژوهشی در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

متن کامل نامه ارسالی به دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص برنامه جذب دستیاران پژوهشی را از اینجا مشاهده نمایید.