دستاوردهای علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی در مراسم بزرگداشت روز پژوهش در دانشگاه

در مراسم بزرگداشت روز پژوهش كه  روزدوشنبه ۲۴ آذر سال ۹۳ در ستاد مركزي دانشگاه برگزار شد، دکتر محمد عبداللهی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی به دعوت دانشگاه به ارائه سخنرانی در خصوص رشد علمی در علوم دارویی و دستاوردهاي مرکز پرداختند. ایشان نحوه رسیدن از ایده به محصول و مشکلات موجود برای محققین در این مسیر و نیاز به تاسیس و بسط مراکز تجاری سازی در داخل دانشگاه، عوامل تاثیرگذار خارج از دانشگاه در پروسه مزبور، و همچنین فرصت ها و تهدیدها را تشریح کردند.