جلسه ژورنال کلاب این هفته: بیماری بروسلوز

جلسه ژورنال کلاب این هفته، روز دوشنبه در تاریخ 93/09/24 با موضوع بیماری بروسلوز برگزار شد. مقدمات، اپیدمیولوژی، و تشخیص این بیماری از موارد ارائه شده توسط آقای کمال نیاز، دانشجوی بین الملل دکترای تخصصی مرکز بود.

ادامه این مبحث، به دلیل گستردگی موضوع به هفته آینده موکول شد.