جلسه ژورنال کلاب این هفته: نقش پروتئین های شوک حرارتی HSP در سلول و افزایش آنها در شرایط استرس و سرطان

در جلسه ژورنال کلاب این هفته که روز دوشنبه،  تاریخ 17/09/93 برگزار شد، آقای حاجی بهادار، دانشجوی بین الملل دکترای تخصصی مرکز، در موضوع  نقش پروتئین های شوک حرارتی HSP در سلول و افزایش آنها در شرایط استرس و سرطان به ارائه سخنرانی پرداختند. ایشان همچنین در مورد نقش این پروتئین ها و نحوه فولد شدن آنها در بیماریهای پارکینسون و آلزایمر توضیحاتی ارائه کردند. تاثیرپذیری پروتئین شوک حرارتی HSP هنگامیکه در معرض سموم می گیرد و عدم کارایی آن در این شرایط که در نتیجه منجر به بروز مشکل در حیات سلول می شود، از دیگر مباحث ارائه شده توسط ایشان بود.