معرفی جدیدترین شاخص ارزیابی نشریه توسط پایگاه اسکوپوس: Impact per Publication

 Scopus با معرفی شاخص جدید خود با عنوان (Impact per Publication (IPP، علاوه بر ارائه روشی نو برای ارزیابی کیفی نشریات، در یاری رسانی به پژوهشگران و نویسندگان در امر تصمیم گیری برای انتخاب نشریه مورد نظر به منظور نشر مقاله خود نیز موثر بوده است.

مشاهده IPP در پایگاه Scopus، از قسمت “Compare Journals” امکانپذیر است.

اطلاعات بیشتر در مورد IPP را از این قسمت مطالعه نمایید.