جلسه ژورنال کلاب این هفته: فناوریهای نسل آینده در توالی یابی: چالشها و امیدها

در جلسه ژورنال کلاب این هفته مرکز که روز دوشنبه در تاریخ 93/09/10 برگزار شد، آقای دکتر سلامی که به عنوان مهمان در این جلسه حضور داشتند در خصوص توالی یابی DNA در گذشته و مقایسه آن از طریق کاربرد امروزی تکنولوژی در بیان ژن، تعیین سکانس (توالی) DNA، و بررسی ژنوم انسانی و سایر موجودات به ارائه سخنرانی پرداختند.