كارگاه هاي آموزشي دفترهمکاري دانشگاه ،صنعت وجامعه دانشگاه علوم پزشكي تهران درسال