جلسه ژورنال کلاب این هفته: سندرم متابولیک و مسمومیت مزمن آرسنیک

در جلسه ژورنال کلاب این هفته مرکز که روز دوشنبه در تاریخ 93/8/19 برگزار شد، محمد گهرباری دستیار تخصصی، به ارائه سمینار در موضوع سندرم متابولیک و مسمومیت مزمن آرسنیک پرداختند. در ابتدا سندرم متابولیک تشریح و سپس ویژگیهای تشخیصی و پاتوفیزیولوژیک این سندرم مورد بحث قرار گرفت. در ادامه، ارتباط ابتولوژیک سندرم متابولیک با مسمومیت آرسنیک بررسی شده و در خاتمه مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص سندرم متابولیک و ارتباط آن با مسمومیت مزمن آرسنیک به اطلاع حاضرین رسید.